Gosod Blaenoriaethau Ymchwil Blynyddoedd Cynnar
Mae angen eich cyfeiriad e-bost er mwyn parhau. Bydd yn cael ei ddefnyddio dim ond os bydd angen i ni geisio eglurhad ar unrhyw rai o'ch ymatebion. Ni fydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn casglu e-bost neu ymatebion nes i chi glicio'r botwm cyflwyno ar ddiwedd y ddogfen.

Gofynnir i chi a ydych yn dymuno peidio â derbyn cyswllt pellach cyn cyflwyno'r ffurflen.

Cewch gyflwyno mwy nag un holiadur os dymunwch a bydd pob cyflwyniad yn gyfrinachol.

Nid ydym am gasglu unrhyw wybodaeth adnabyddadwy (eich enw neu'ch dyddiad geni, er enghraifft), ond rydym yn gofyn am rywfaint o wybodaeth amdanoch chi (grŵp oedran, rhyw ac ati). Bydd yr holl ymatebion yn cael eu cadw'n ddienw a'u storio yn unol â'r gweithdrefnau diogelu data priodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma:

http://bit.ly/WPr1vP0l

Cyfeiriad e-bost *
Pwy ydym ni:
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn sefydliad GIG sy'n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus proffesiynol ac annibynnol i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant poblogaeth Cymru.
Mae ein ffocws ar saith maes allweddol, y mae un ohonynt yw'r blynyddoedd cynnar (o enedigaeth i 7 oed).
Deall a mynd i'r afael â'r bylchau yn ein gwybodaeth er mwyn llywio gweithredu:
Rydym yn ymgymryd ag ymarfer gosod blaenoriaethau ymchwil blynyddoedd cynnar i nodi'r bylchau mewn gwybodaeth iechyd cyhoeddus yn y grwp oed hwn. Bydd yn llywio ein hanghenion ymchwil er mwyn i ni osod yr agenda ymchwil i Gymru a mwyafu pa mor iach yw pobl ac atal salwch.
Mae eich barn yn bwysig i ni - p'un a ydych yn rhan o'r ymchwil ai peidio:
Rydym yn deall bod ffocws eang i iechyd cyhoeddus blynyddoedd cynnar ac yn disgwyl y bydd llawer o bobl am gymryd rhan sydd o gefndiroedd amrywiol; gweithwyr proffesiynol a'r rhai nad ydynt yn broffesiynol fel ei gilydd. Felly gwerthfawrogir eich mewnbwn pwy bynnag ydych a beth bynnag eich diddordeb yn y prosiect hwn.
Beth fyddwn yn ei wneud â'r canfyddiadau?:
Cânt eu defnyddio i lywio camau pellach y prosiect. Y nod terfynol fydd rhestr o flaenoriaethau ar gyfer ymchwil dros y deng mlynedd nesaf ac agenda ymchwil yn deillio o hynny. Bydd ein canfyddiadau ymchwil yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan mewn adroddiad a'i anfon at randdeiliaid sydd wedi mynegi diddordeb.
Cymryd rhan:

Rydym yn eich gwahodd i rannu eich barn ynghylch ble mae'r bylchau mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd cyhoeddus yn y blynyddoedd cynnar. Gallwch wneud hynny drwy lenwi'r holiadur byr a ganlyn fydd yn cymryd oddeutu 10 munud.

Cewch gyflwyno ymatebion yn seiliedig ar eich profiad personol a/neu ar ran eich sefydliad. Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw fanylion y gallwch eu rhoi i roi cyd-destun i'ch ymatebion. Ceisiwch amlygu unrhyw brofiad sy'n berthnasol i'r pynciau.

Mae'r adran gyntaf o Gwestiynau er mwyn rhoi cyd-destun i'r ymatebion a dderbyniwn. Nid ydynt yn orfodol felly os nad ydych am eu hateb, gallwch symud i'r adran nesaf drwy glicio ar y botwm 'Nesaf' ar waelod y dudalen.

Nesaf
Peidiwch byth â chyflwyno cyfrineiriau trwy Ffurflenni Google.
Nid yw'r cynnwys hwn wedi'i greu nac wedi'i gymeradwyo gan Google. Rhoi gwybod am gamddefnydd - Telerau Gwasanaeth