අයදුම්පත
ලියාපදිවිවීමට අයදුම්පත පුරවන්න
නම *
Your answer
ලිපිනය *
Your answer
වයස *
Your answer
ගම *
Your answer
අදාල අංශය *
පළාත *
දිස්ත්‍රීක්කය *
දුරකතන අංකය *
Your answer
විද්‍යුත් ලිපිනය
Your answer
මෙම තරගාවලියට අදාලව සිදු කරනු ලබන සියලුම රූ ගත කිරිම් සියත ආයතනයට අවශ්‍ය වන පරිදි විකාශන කටයුතු සඳහා භාවිතා කල හැකි වේ.තරඟය සඳහා අවසාන තීරණයන් තරඟ සංවිධායකයින් සතු වන අතර තරඟයට සහභාගි විම වෙනුවෙන් කිසිදු මුල්‍යමය දිමනාවක් හිමි නොවේ.තරඟාවලියට අදාලව සියලුම කොන්දේසි වලට අනුකුලව තරඟයට ඉදිරිපත් වන බව මෙයින් සහතික කරමී *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy