บัญชีครุภัณฑ์ (ลงข้อมูลเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2557)

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question