แบบสอบถาม สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามสภาพปัญหาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเหมาะสม ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. แบบสอบถามสภาพปัญหาฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดหลักสูตร 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านวิธีการสอน 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ด้านสื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพราะผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้


มหาวิทยาลัยพะเยา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงหน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
รหัสนิสิต *
Your answer
ข้อ 1 เพศ *
ข้อ 2 คณะ / วิทยาลัย ที่ศึกษา *
ข้อ 3 ชั้นปีที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ *
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องสภาพปัญหาที่ตรงกับการรับรู้ของท่านเพียงข้อเดียว

โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ข้อคำถามนั้น มีสภาพปัญหาในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ข้อคำถามนั้น มีสภาพปัญหาในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ข้อคำถามนั้น มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ข้อคำถามนั้น มีสภาพปัญหาในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ข้อคำถามนั้น มีสภาพปัญหาในระดับน้อยที่สุด

ด้านหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. การกำหนดปรัชญาของหลักสูตรที่เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะของนิสิต
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
3. การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. การกำหนดวันและเวลาที่จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
5. การกำหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านหลักสูตร
Your answer
ด้านอาจารย์ผู้สอน *
5
4
3
2
1
6. จำนวนอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มีความเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนและห้องเรียน
7. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา มีความสอดคล้องกับความรู้ เนื้อหาสาระที่สอน
8. อาจารย์ผู้สอนมีความชำนาญการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะได้ถูกต้อง
9. อาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
10. อาจารย์มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและเมตตาผู้เรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอน
Your answer
ด้านวิธีการสอน *
5
4
3
2
1
11. การชี้แจงวัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา วิธีการเรียนการสอนก่อนเรียน
12. การจัดเตรียมเอกสารหรือตำราประกอบการสอน แนะนำแหล่งเรียนรู้ให้นิสิต
13. การใช้เทคนิคการสอนสมัยใหม่ สอดแทรกเทคโนโลยี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
14. การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
15. การให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านวิธีการสอน
Your answer
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
16. การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
17. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
18. การให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม คิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
19. การให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนตามโอกาสพิเศษ
20. การเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนในรายวิชา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
Your answer
ด้านสื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ *
5
4
3
2
1
21. ห้องเรียน มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และลักษณะการเรียนการสอน
22. ห้องเรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแสง เสียงและอุณหภูมิเหมาะสม
23. ห้องเรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานการเรียนการสอนทุกวิชา
24. ห้องเรียน มีเครื่องเสียง ไมค์โครโฟน คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์เพียงพอ
25. อาคารสถานที่บริเวณห้องเรียน มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านสื่อ อุปกรณ์และอาคารสถานที่
Your answer
ด้านการวัดและประเมินผล *
5
4
3
2
1
26. การชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียน
27. วิธีการวัดประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวิธีการสอน
28. การใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
29. การวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ขอตรวจสอบได้
30. การแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการวัดและประเมินผล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service