แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สืบเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีเจตนารมณ์ในการน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ในการเข้าใจการพัฒนามนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมนุษย์อยู่ดีกินดีแล้วก็จะเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรม ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นนโยบายระดับชาติที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั่วทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตาม วาระแห่งชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นจะต้องได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงใคร่ขอให้ท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง กลยุทธ์ กลวิธีที่จะนำวาระแห่งชาตินี้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงร่างวาระแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และประกาศใช้ตามลำดับต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้