ការស្ទង់​មតិ​ពី​ "បញ្ហាចម្បងដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តី​"​ What are the most important issues facing Cambodian women in 2018?
ក្លាហានគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងធ្វើយុទ្ធនាការចំពោះបញ្ហានានាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចម្លើយរបស់អ្នកចំពោះសំណួរស្ទង់មតិនេះនឹងជួយឲ្យយើងអាចការកំណត់បញ្ហាចម្បងៗដែលគួរចាត់ជាអាទិភាព។
កំណត់៖ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យយើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកជាការណ៍សម្ងាត់។

Kla-haan is a new organisation that researches and campaigns on issues affecting women in Cambodia. Your answers to this survey will help us to prioritise the most urgent issues.

Note: The provided information will be kept confidential.
Email address *
សញ្ជាតិ/ Nationality
យេនឌ័រ? Gender *
អ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុមួយណា? Age *
មុខរបរ/Occupation *
ជ្រើសរើសបញ្ហាបី (3) ដែលអ្នកយល់ថាជាបញ្ហាចម្បងចំពោះស្រ្តីនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន? Select three issues that you think most affect women in 2018 *
Required
ហេតុអ្វី​បាន​ជា​បញ្ហាដែល​អ្នក​ជ្រើសរើសសំខាន់​ជាង​គេ? Why are the chosen issues more important to you? (Optional question)
Your answer
ប្រសិនបើអ្នកចង់បានលទ្ធផលសង្ខេបនៃការស្ទង់មតិនេះពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សូមផ្តល់អស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនៅទីនេះ។ សូមអរគុណ! If you want us to send you the summary result of the survey, please drop your email here. Thank you!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy