Dotazník pre riaditeľa školy

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,

žiadame vás o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na zistenie personálneho obsadenia a podmienok vyučovania slovenského jazyka, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dotazník poslúži aj pri obsahovej reforme vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Jeho prostredníctvom by sme chceli získať všeobecné údaje o vašej škole. V dotazníku sa nachádzajú otázky rôzneho typu. V závere je širší priestor na prípadné ďalšie názory, návrhy a pripomienky.

Úloha Štátneho pedagogického ústavu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa rieši v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 196 zo dňa 17. 3. 2010.
Vaše odpovede, pripomienky, návrhy a názory budú výlučne podkladom pre výskumné účely, po spracovaní ich nebude možné priradiť k jednotlivým respondentom a menovite nebudú zverejnené na žiadnom fóre.

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme.

PaedDr. Anita Halászová

SJ – slovenský jazyk
SJaSL – slovenský jazyk a slovenská literatúra
VJM – vyučovací jazyk maďarský
ZŠ – základná škola
SŠ – stredná škola
G – gymnázium so štvorročným štúdiom
OGY – gymnázium s osemročným štúdiom
SOŠ – stredná odborná škola

  Základné údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Riaditeľ školy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Údaje o škole

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question