แบบทดสอบฐานทรัพยากรท้องถิ่น (PostTest)
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญของแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก *
1 point
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า "ทรัพยากร" ไว้อย่างไร *
1 point
ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เท่าใด *
1 point
คำขวัญ ของ อพ.สธ. ตรงกับข้อใด *
1 point
การวิจัยพันธุกรรม จัดอยู่ในกิจกรรมใด *
1 point
กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกี่กิจกรรม *
1 point
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น *
1 point
ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ *
1 point
อพ.สธ. ดำเนินการโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บท ระยะกี่ปี
1 point
Clear selection
ข้อใดไม่ไข่กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ *
1 point
กิจกรรมปกปักทรัพยากร อยู่ในกรอบการดำเนินงานใด *
1 point
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ภายใต้กิจกรรมใด *
1 point
ข้อใดมีความหมายตรงกับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร *
1 point
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คืออะไร *
1 point
กิจกรรมใดไม่อยู่ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร *
1 point
ต้นไม้อะไรที่เป็นจุดริเริ่มของโครงการ อพ.สธ. *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรชีวภาพ *
1 point
ทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ข้อใด *
1 point
ธนาคารพืชพรรณ ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่ออะไร *
1 point
ดอกไม้สัญลักษณ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คือดอกอะไร *
1 point
ข้อใดไม่ใช่โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ *
1 point
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse