สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล” หัวข้อ Mobile Technology

"สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล”
หัวข้อ Mobile Technology
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา และคอนเนคชั่น เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

กำหนดการ
เวลาd 8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.00 - 9.30 น. เปิดงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เวลา 9.30 - 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ "Digital Marketing Trend 2015 & Mobile Commerce"
โดย คุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce/วิทยากร/นักจัดรายการวิทยุ
เวลา 10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "Mobile Technology เพื่อผู้นำ ผู้ประกอบการ และนักบริหาร"
โดย คุณอรภัค สุวรรณภักดี นักเขียน/วิทยากร/ผู้ผลักดัน MIT OpenCourseWare
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่)
เวลา 13.00 - 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ "แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ Mobile Business Start Up"
โดย คุณธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้ก่อตั้ง สยามสแควร์เทคโนโลยี (ประเทศไทย)/ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Srock Radars
เวลา 14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. Workshop "การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วยตัวเองง่ายๆ บนMobile & Tablet"
โดย คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์/วิทยากร

ค่าลงทะเบียน พิเศษ! โอนเงินภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น
(ปกติท่านละ 799 บาท)
(ในกรณีองค์กรที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป จะบวกภาษีมูลค่า 7% จากยอด 499 ค่ะ)
(ในกรณีที่องค์กรของท่านเข้าร่วมงานสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% และนำมาให้ในวันงาน)

การโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 2342016565 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งที่ opensource2day@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2453-9629 โทรทัพท์เคลื่อนที่ 08-7099-0005 โทรสาร 0-2453-9628

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question