แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
คำถาม ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ ท่านได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านใด
1 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะน้อยที่สุด 2 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะน้อย 3 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะปานกลาง 4 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะมาก
5 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะมากที่สุด
รุ่นที่ *
1. พยาบาลอัจฉริยะด้านสุขภาวะชุมชน ( Smart nurse )
1. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟูสภาพและดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทุนทางสังคม และภูมิปัญญา *
2. สามารถให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพและดูแลต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ *
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและสื่อสังคมในการบริการสุขภาพ *
4. สามารถออกแบบบริการธุรกิจสุขภาพ เช่น ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลที่บ้าน Local Fitness ศูนย์โฮมสุข *
2. นวตกรรม ด้านสุขภาพ (Health Innovator)
1. สามารถพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ *
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ *
3. สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ *
4. สามารถนำนวัตกรรมสุขภาพไปใช้ในการบริการสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน *
3. ผู้นำการการปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะชุมชน(Change Agent)
1. สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง *
2. สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาวะชุมชนได้ *
3. สามารถแนะนำ โน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาวะชุมชนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ *
4. สามารถนำการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาวะชุมชนที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและเอื้ออาทร *
4. การดูแลหลากวัฒนธรรม (Multi-cultural Care)
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ *
2. สามารถ.อธิบายความแตกต่างของโครงสร้างทางสังคม สภาพแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนได้ *
3. สามารถวางแผนการพยาบาลบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมได้อย่างเหมาะสม *
4. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อให้บริการพยาบาลผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยความเสมอภาคและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ *
ความคิดเห็นอื่นของผู้ประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse