Home Computer & Internet Access Survey
Dear Parents and Guardians,

Հարգելի ծնողներ և խնամակալներ՝

Estimados Padres y Tutores Legales,

학부모 및 후견인께,


As you know, students are asked to stay home from March 23-April 3. Teachers will be working on lesson plans for students to complete at home and enrichment activities for the week of March 30-April 6. In order to prepare for your child's remote learning opportunities, it is important for GUSD to determine which students do not have access to the internet at home and which students might need to borrow a Chromebook that can be used for at-home study. Please complete this survey to help us determine your technology needs at home during this period.

Ինչպես գիտեք, աշակերտները պետք է տանը մնան մարտի 23-ից ապրիլի 3-ը։ Ուսուցիչները ուսումնական ծրագրեր կմշակեն, որպեսզի աշակերտները իրենց դասերը և զարգացման ծրագրերը կարողանան կատարել տանից՝ մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 6-ը։ Որպեսզի ձեր աշակերտը պատրաստ լինի հեռակա ուսուցմանը, կարևոր է, որպեսզի GUSD-ին տեղեկացված լինի, թե որ աշակերտները չունեն տանը համացանցից օգտվելու հնարավորություն և որ աշակերտները կարող են համակարգիչ (laptop) կամ Chromebook վերցնել, որից կօգտվեն տանը դասերը կատարելիս։ Խնդրում ենք լրացնել այս հարցաշարը, որպեսզի հասկանանք, թե տանը ինչ տեխնոլոգիական կարիքներ ունեք այս ժամանակահատվածի ընթացքում։

Como ya saben, se les pide a los estudiantes que se queden en casa del 23 de marzo al 3 de abril. Los maestros estarán trabajando en planes de lecciones para que los estudiantes completen en casa y actividades de enriquecimiento para la semana del 30 de marzo al 6 de abril. Para preparar a los estudiantes para las oportunidades de aprendizaje a distancia es importante para el GUSD determinar cuáles estudiantes no tienen acceso a la internet en casa y cuáles probablemente necesiten que se les preste una computadora portátil o Cromebook para el estudio en casa. Por favor completen esta encuesta para ayudarnos a determinar sus necesidades tecnológicas en casa durante este periodo.

아시는 바와 같이, 학생들은 3월 23일- 4월 3일까지 집에 있도록 요청되었습니다. 교사들은 3월30일-4월6일 주간 동안에 학생들이 집에서 완료할 수 있도록 수업 계획과 보강 활동들에 대해 일하게 될 것입니다. 귀 자녀의 원격 학습 기회에 대한 준비를 위해 GUSD는 집에서 인터넷에 접속할 수 없는 학생 및 집에서 학업에 사용할 랩탑 또는 크롬북을 빌려야할 필요가 있는 학생을 결정하는 것이 중요합니다. 이 기간 동안 가정에서 테크날러지의 필요성을 판악할 수 있도록 이 설문조사를 작성하여 주십시요.


Please complete a survey for EACH student.
Խնդրում ենք լրացնել հարցաշարը ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ աշակերտի համար։
Por favor completen esta encuesta para CADA estudiante.
설문조사를 각 학생에 대해 작성하여 주십시요.
School / Դպրոցը / Escuela / 학교 *
Student's name / Աշակերտի անունը / Nombre del estudiante / 학생 이름 *
Your answer
Student ID / Աշակերտի ID համարը / Identificación del Estudiante / 학생 아이디 The student ID can be found on the report card / Աշակերտի նույնականացման համարը (ID number) կարող եք տեսնել իր գնահատականների զեկույցի վրա։ / La identificación (ID) del estudiante se puede encontrar en la boleta de calificaciones. / “학생 신원번호(ID)는 성적표에서 찾을 수 있습니다”
Example: 123456
Your answer
Your email / Ձեր էլ /հասցեն (email) / Su correo electrónico / 귀하의 이-메일
Your answer
Your phone number / Ձեր հեռախոսի համարը / Su número de teléfono / 귀하의 전화번호
Your answer
Please select the response that best describes your technology access at home. / Խնդրում ենք պատասխաններից ընտրել այն տարբերակը, որը լավագույնս բնութագրում է ձեր տան տեխնոլոգիական հնարավորությունները։ / Por favor seleccionen la respuesta que describa mejor su acceso a la tecnología en casa. / 가정에서의 테크날러지 접근을 가장 잘 설명한 답변을 선택하십시오. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Glendale Unified School District. Report Abuse