Әр тұрғынның пікірі маңызды!  Астана қаласының тұрғынына сауалнама жүргізіңіз.    Важно мнение каждого жителя!  Пройдите опрос жителя города Астана. 

Сауалнама анонимді-жауаптар жалпыланған түрде ескеріледі. Сіздің әрбір шынайы пікіріңіз, ұстанымыңыз бізге қаланы жақсарту бойынша жұмыста көмектеседі. 

Опрос анонимный – ответы будут учтены в обобщенном виде. Каждое Ваше искреннее мнение, позиция помогут нам в работе над улучшением города.

Сауалнама 15-20 минутқа дейін созылады. 

Опрос займет до 15-20 мин. 

Сіздің жауаптарыңыз сіздің пікірлеріңіз бен әртүрлі аспектілердегі қажеттіліктеріңіз туралы құнды ақпарат береді, қаланы дамыту мен жақсартудың басым міндеттерін анықтауға және қала тұрғындарының пікірлері мен қажеттіліктерін егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді.                  

Ваши ответы предоставят  ценную информацию о ваших мнениях и потребностях  в различных аспектах,  позволит выявить приоритетные задачи для развития и улучшения города и более детально изучить мнения и потребности горожан.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Сіз қаланың қай ауданында тұрасыз?         В каком районе города вы проживаете?  *
Сіз қай жас тобына жатасыз?                     К какой возрастной группе Вы относитесь? *
Жынысыңызды көрсетіңіз                          Укажите свой пол *

Сіздің біліміңізді көрсетіңіз:               Укажите Ваше образование:

*

Отбасылық мәртебеңізді көрсетіңіз:/Укажите Ваш семейный статус:

*

Отбасыңыздағы балалар санын көрсетіңіз: /                                          Укажите количество детей в Вашей семье:

*
Қазіргі уақытта сіздің қызмет түріңізді көрсетіңіз? /                                                    Укажите вид Вашей деятельности на настоящее время? *

Қаладағы медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете доступность и качество медицинской помощи в городе?

*

Бұл салада қандай нақты мәселелер бар (толық ақпаратты қалдырыңыз) /                                                      Какие конкретные проблемы в этой сфере (пожалуйста, оставьте подробную информацию)

Астанада өмір сүру үшін жағдайдың сапасы туралы сіздің пікіріңіз қандай? / Каково ваше мнение о качестве условий для жизни в Астане?

*

Қаладағы білім беру мекемелерінің (балабақшалар, мектептер, жоғары оқу орындары) сапасын қалай бағалайсыз?/ Как вы оцениваете качество образовательных учреждений (садики, школы, вузы) в городе?

*

Қаладағы мәдени және қоғамдық іс-шаралар туралы сіздің пікіріңіз сіз қатысасыз ба ? /                                       Ваше мнение о культурных и общественных мероприятиях в городе принимаете ли участие ? 

*

Сіздің Астанадағы бос уақыт пен ойын-сауық мүмкіндіктеріне деген көзқарасыңыз./                                                Ваше отношение к возможностям для досуга и развлечений в Астане.

*

Сіз өзіңіздің табыс деңгейіңізді және материалдық әл-ауқатыңызды қалай бағалайсыз? /  Как вы оцениваете свой уровень доходов и материальное благополучие?

*

Елордадағы азық-түлік бағасының қазіргі жағдайын қалай қабылдайсыз? / Как вы воспринимаете текущую ситуацию с ценами на продукты питания в столице?

*

Азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін қандай жолдарды немесе шараларды көресіз? / Какие пути или меры вы видите для стабилизации цен на продукты питания?

*

Қаладағы жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен жұмыспен қамту деңгейі туралы сіздің пікіріңіз. / Ваше мнение о возможности для трудоустройства и уровне занятости в городе.  

*

Қалада тауарлар мен қызметтердің қол жетімділігі туралы сіздің пікіріңіз қандай? / Каково ваше мнение о доступности товаров и услуг в городе?

*

Қаладағы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету деңгейін қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете уровень обеспечения общественной безопасности в городе?

*

Қаладағы өз бизнесіңіздің дамуын қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете развития собственного бизнеса в городе?

*

Астана қаласында креативті индустрия саласын қалай қабылдайсыз? / Как вы воспринимаете сферу креативной индустрии в городе Астана?

*

Қаланың бас жоспары мен сәулеті, оның ыңғайлылығы мен сапасы туралы сіздің пікіріңіз. / Ваше мнение о генеральном плане и архитектуре города, его удобстве и качестве.

*

Тұрғын үйдің қолжетімділігі мен тұрғын үй құрылысындағы проблемаларды қалай бағалайсыз? /Как вы оцениваете доступность жилья и проблемы в сфере жилищного строительства?

*

Жол инфрақұрылымының (жолдар мен тротуарлар)жай-күйі туралы сіздің пікіріңіз / Ваше мнение о состоянии дорожной инфраструктуры (дороги и тротуары) 

*

Қоғамдық көліктің жай - күйі туралы сіздің пікіріңіз / Ваше мнение о состоянии  общественного транспорта 

*

Қалалық экологияның жай-күйін және осы саладағы проблемаларды қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете состояние городской экологии и проблемы в этой сфере?

*

Қалада инклюзивтілік пен теңдікті қамтамасыз ету үшін қабылданған шаралар туралы сіздің пікіріңіз. / Ваше мнение о мерах, принимаемых для обеспечения инклюзивности и равенства в городе.

*

Мүгедектігі бар адамдар үшін өмір сүру жағдайларының деңгейі және қаланың инфрақұрылымы: / Уровень условий жизни и инфраструктура города для лиц с инвалидностью:

*

Мүгедек балалардың әлеуметтік инклюзиясына кедергілер: мүдделі тараптардың көзқарасы.  /  Препятствия для социальной инклюзии детей с инвалидностью: взгляд заинтересованных сторон.

*

Қаладағы әлеуметтік қорғау деңгейін бағалауыңыз қандай және сіз үшін әлеуметтік қорғау тұжырымдамасы қандай? / Какова ваша оценка уровня социальной защиты в городе, и что для вас представляет собой концепция социальной защиты?

*

Қаладағы мемлекеттік қызметтер мен қызметтердің, соның ішінде веб-сайттар мен дерекқорлардың қолжетімділігі мен сапасын қалай бағалайсыз? / Как бы вы оценили доступность и качество государственных услуг и сервисов в городе, включая веб-сайты и базы данных? 

*

Мемлекеттік қызметтердің деңгейі мен қанағаттануы: нақты не және егер проблемалар болса, егжей-тегжейлі сипаттаңыз: / Уровень и удовлетворенность государственными услугами: какие именно и если есть проблемы, подробно опишите:

*

Сіз "Халық бюджеті" жобасына қатыстыңыз ба (бұл тұрғындар бюджетті бөлуге қатысқан кезде)? / Участвовали ли вы в проекте «народный бюджет» (это когда жители принимают участие в распределении бюджета)?

*

 Халық бюджетінің тәжірибесі туралы не ойлайсыз? / Что вы думаете о практике народного бюджета? 

*

Қаладағы сот жүйесінің қазіргі жағдайын, соның ішінде сотение мен тергеу ісінің мазмұнын қалай бағалайсыз? / Как бы вы оценили нынешнее состояние судебной системы в городе, включая судебное пополнение и содержание следственного дела? 

*

ҚАЖ жүйесі (сот шешімдерін орындау комитеті) туралы сіздің пікіріңіз қандай? / Каково ваше мнение о системе КУИС (Комитет по исполнению судебных решений)?  

*

Астана қаласының сот жүйесіндегі негізгі проблемалар мен кемшіліктерді қалай көресіз? / Как вы видите основные проблемы и недостатки в судебной системе города Астаны?  

*

Сіздің құқықтық сауаттылық деңгейіңіз қандай? / Каков ваш уровень правовой грамотности?

*

Құқықтық мәселелер туындаған жағдайда құқықтық қорғаудың қолжетімділігін қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете доступность правовой защиты в случае возникновения юридических вопросов?

*

Құқықтық қорғау деңгейі және заңгерлердің қызметіне қол жеткізу / Уровень правовой защиты и доступ к услугам юристов

*

Егер сізде несиелер болса, несиелердің қол жетімділігі мен оларды өтеудің қарапайымдылығын қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете доступность кредитов и легкость их погашения, если у вас есть кредиты?

*

Қалада қарастыру немесе жақсарту маңызды деп санайтын кез келген қосымша мәселелерді көрсетіңіз: / Пожалуйста, укажите любые дополнительные проблемы, которые, по вашему мнению, важно рассмотреть или улучшить в городе:

*

Егер сіздің қалаңызды/ауданыңызды жақсарту үшін нақты бастама немесе жоба ұсынуға мүмкіндігіңіз болса, бұл не болар еді? / Если бы у вас была возможность предложить конкретную инициативу или проект для улучшения вашего города/района, что бы это было?

*

 Аты-жөні және байланыс және пошта: / ФИО и контакты и почта:


Ақпаратты нақтылау үшін қалауыңыз бойынша байланыс ақпараты (егер сіз жоғарыда барлық деректерді қалдырсаңыз, біз бұл сауалнаманы қаланың Қоғамдық кеңесіне өтініш және өтініш ретінде қабылдаймыз)

Контактная информация по желанию для уточнения информации (если Вы оставите все выше данные, данную анкету принимаем как заявку и обращение в общественный совет города)

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy