แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ โปรดทำเครื่องหมาย ตามช่องที่ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม มากน้อยเพียงใด
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy