หนังสือขอความอนุเคราะห์ (บว 22,23)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ Google Docs ที่สามารถแก้ไขได้ ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย แล้วส่งไฟล์หนังสือขอความอนุเคราะห์ และไฟล์ใบรับรองการขอจริยธรรมการวิจัย พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ มายังบัณฑิตวิทยาลัยที่อีเมล : saowanee@tsu.ac.th
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เลือกเอกสาร *
อีเมล *
เดือน *
ปี พ.ศ. *
ใส่เฉพาะปีไม่ต้องใส่ พ.ศ. ตัวอย่างเช่น "2566"
เรียน *
หนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ชื่อ นามสกุลนิสิต *
ใส่ชื่อ นามสกุลพร้อมด้วยคำนำหน้า ตัวอย่างเช่น "นายสมชาย ทองดี"
รหัสนิสิต *
เป็นนิสิตระดับ *
หลักสูตร *
ใส่เฉพาะชื่อหลักสูตรไม่ต้องใส่คำว่า หลักสูตร ตัวอย่างเช่น "การศึกษามหาบัณฑิต"
สาขาวิชา *
ใส่เฉพาะชื่อสาขาวิชาไม่ต้องใส่คำว่า สาขาวิชา ตัวอย่างเช่น "การบริหารการศึกษา"
ภาคปกติ/พิเศษ *
ประเภทงานวิจัย *
หัวข้องานวิจัย *
หัวข้องานวิจัยภาษาอังกฤษ *
จำนวนคณะกรรมการที่ปรึกษา
*
ประธานกรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษา *
ใส่ชื่อ นามสกุลพร้อมด้วยคำนำหน้า
กรรมการ
ใส่ชื่อ นามสกุลพร้อมด้วยคำนำหน้า
กรรมการ2
ใส่ชื่อ นามสกุลพร้อมด้วยคำนำหน้า
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ *
เนื้อหาในหนังสือขอความอนุเคราะห์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse