แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา / บัณฑิต

  ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  คำชี้แจง

  แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2ระดับความพึงพอใจ (เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)

  1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
  2. รายวิชาภาคทฤษฎีของหลักสูตรมีความเหมาะสม
  3. รายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรมีความเหมาะสม
  4. จำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา มีความเหมาะสม
  5. การจัดลำดับรายวิชา แผนการเรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
  6. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
  7. การวัดผลและประเมินผลการเรียนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม
  8. เนื้อหาในแต่ละรายวิชา ของหลักสูตรมีความทันสมัย 
  9. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ)
  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหลักสูตร
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question