แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะคณะแพทยศาสตร์งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
คำชี้แจง งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการด้านการให้บริการรถยนต์ราชการ ของงานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน
เพื่อคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์และเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการให้บริการรถยนต์ราชการต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสอบถามมี 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความพึงพอใจด้านการให้บริการของพนักงานขับรถและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอใช้บริการรถยนต์
1.1 ผู้ใช้บริการ
1.2 ประเภทรถยนต์ (กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ)
1.3 รายชื่อพนักงานขับรถ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานขับรถและข้อเสนอแนะ โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก 4= ดี 3 = ปานกลาง 2= น้อย 1 = น้อยที่สุด
1.พนักงานขับรถ มีความตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย
2.พนักงานขับรถ ขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร
3.พนักงานขับรถ ขับรถโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยของผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการ
4.กิริยามารยาทของพนักงานขับรถที่ให้บริการ
5.พนักงานขับรถ มีความรู้ความชำนาญใน เส้นทาง
6.การแต่งกายของพนักงานขับรถสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
7.มีน้ำใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
8.ให้บริการโดยเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
9.ความสะอาดภายในและภายนอกรถ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ หากประสงค์จะประเมินพนักงานขับรถ มากกว่า 1 คน สามารถประเมินได้มากกว่า 1 ครั้ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service