คำถามทบทวน เรื่อง Microsoft Powerpoint

ให้กรองข้อมูลพร้อมทำกิจกรรมตอบคำถามทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยที่ 3 จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question