แบบสอบถาม แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลปากคาด
ปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง
แบบสอบถามแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ โดยอาจมีผลต่อการลาออกโอนย้ายจากงาน
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
แบบสอบถามนี้ สร้างจากแนวคิดของ Herzberg มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ และประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงาน
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป (*จำเป็น)
เพศ *
อายุ *
สถานที่ปฏิบัติงาน * *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy