فرم قرض جهت خرید

در مواردی که نیاز است، می توانید از طریق این فرم مبلغی را برای خرید قرض بگیرید. این مبلغ از حساب قرض به حساب شما ارسال می شود. پس از خرید و دریافت مبلغ فاکتور، لطفا دقیقا به میزانی که قرض گرفته اید به حساب 5960603565 بانک ملت برگردانید. مدت قرض نمی تواند بیشتر از 3 روز شود. در مواردی که برای خرید پیش پرداخت لازم است، مبلغ پیش پرداخت را از حساب قرض بپردازید و وقتی که خرید کامل شد و فاکتور صادر شد مبلغ قرض را برگردانید. در این صورت زمان قرض می تواند بیشتر از 3 روز شود.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question