KÜSIMUSTIK LASTEVANEMATELE
Pöördume Teie poole palvega osaleda Järva-Jaani Gümnaasiumi korraldatud uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Järva-Jaani Gümnaasiumi arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Ette tänades Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants

Suhted koolis
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Suhetest koolis veel...
Your answer
Info liikumine koolis
Minu lapse koolis on aktiivne hoolekogu (nõukogu)
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Hoolekogu (nõukogu) suudab mõjutada koolis toimuvat
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis toimuva kohta saan infot
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 – põhiline infoallikas
1
2
3
4
5
Ei kasuta seda allikat
oma lapselt
klassijuhatajalt
e-koolist
klassi lastevanemate koosolekult
hoolekogult (nõukogult)
klassi kodulehelt
kooli kodulehelt
koolilehest
kooli kantsaleist
kooli juhtkonnalt
mujalt
Infoliikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan…
Your answer
Kommentaarid lastevanemate koosolekute osas...
Your answer
Õppetöö läbiviimine
Minu lapse õpetajad on pädevad
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu täiendavaid mõtteid kooli õppetööst...
Your answer
Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd
Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada...
Your answer
Tugisüsteemide rakendamine
Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Andekamate laste arendamisega tegeletakse
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...
Your answer
Koolikeskkond
Olen rahul kooli ruumidega
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu lapse koolis…
Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – juhtumid jäetakse tähelepanuta ja 5 – tegeletakse tõsiselt, 6 – ei oska vastata
Koolis on head tingimused…
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
1
2
3
4
5
Ei oska vastata
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks
käsitöötundide läbiviimiseks
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks
Olen rahul toitlustamisega koolis
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga...
Your answer
Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga
Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Mu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata, 7–olen juba pannud
Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata, 7–olen juba soovitanud
Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Valisin oma lapsele just selle kooli, sest…
Your answer
Taustandmed
Mu lapsel läheb koolis ...
Minu laps õpib klassis
Your answer
Soovin veel lisada...
Your answer
Tänu vastamast
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms