แบบประเมินความพึงพอใจ การดำเนินงานโครงงานอาชีพประเภทของที่ระลึก “ตวัดพู่กันสานงานศิลป์เปลี่ยนหินเป็นเงินตราพัฒนาสู่อาชีพ” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงงานของที่ระลึก "“ตวัดพู่กันสานงานศิลป์เปลี่ยนหินเป็นเงินตราพัฒนาสู่อาชีพ” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
2. ขอให้ท่านประเมินตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน ซึ่งผลการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในภาพรวมครั้งต่อไป
3. แบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการจัดทำโครงงาน
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปจัดทำโครงงานอื่น ๆได้
3. กิจกรรมทำให้เกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม
4. คุณภาพของการใช้งานแต่ละประเภทสามารถใช้ได้จริง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่หลากหลายในผลงาน
6. ประหยัดและคุ้มค่าในใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์
7. ประโยชน์และคุณค่าทางด้านจิตใจ
8. มีรายได้ระหว่างเรียนที่เหมาะสมกับวัย
9. ความเป็นไปได้ในการต่อยอเชิงพาณิชย์
10. ได้รับความรู้และทักษะอย่างหลากหลายและนำไปประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180 Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy