แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)

             แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) อันประกอบด้วย ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ และระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งรวบรวมบัญชีข้อมูลสำคัญของหน่วยงานกว่า 276 หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมใช้ และชี้ข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลต้นทางที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เผยแพร่
              การสำรวจครั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
              สสช. ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ มา ณ โอกาสนี้

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ท่านประกอบอาชีพใด *
2. ท่านรู้จักระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus) จากช่องทางใด *
Required

3. ความถี่ที่ท่านเข้าใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)

*
4. วัตถุประสงค์ที่ท่านเข้าใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)
*
Required
5. ท่านมีความเห็นว่า จุดเด่นของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐคือเรื่องใด *
Required
6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ *
Required
7. ท่านต้องการให้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐมีการพัฒนาเพิ่มเติมด้านใด *
Required
8. ระดับความพึงพอใจ การเข้าใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Smart Plus)
*
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.เมนูง่ายต่อการใช้งาน
2.รูปแบบการแสดงผล สีสันมีความสวยงามและเหมาะสม
3.สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ
4.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
5.ความพึงพอใจในภาพรวม
9. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานครั้งต่อไป
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy