แบบสำรวจโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐ

  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แนวทางสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิผลของนักเรียนสนใจ

  This is a required question
  This is a required question

  3.รูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM Education)

  This is a required question