แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
คำชี้แจง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. รับทราบความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
2. กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
3. แบบวัดฯ นี้ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8
4. ข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับของทางราชการไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบวัดแต่ประการใด แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวมด้านการขับเคลื่อนการศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
Next
This form was created inside of สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Report Abuse