แบบประเมินความพึงพอใจ
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย


วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานของแแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวมและนำผลการประเมินไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ

โปรดระบุชื่อ หน่วยงานของท่าน
Your answer
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
3. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
4. การตรงต่อเวลา และการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่งาน
5. การให้ความร่วมมือในการทำงาน และการประสานงานร่วมกับผู้อื่น
2. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การบริหารจัดการกองทุน
2. การสนับสนุนโปรแกรม DMIS
3. การสนับสนุนน้ำยา/EPO/อุปกรณ์อื่นๆ
4. การชดเชยค่าบริการ
3. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms