Formularz zgłoszeniowy - Półkolonie w FabLabie
Labie w FabLabie mówimy stanowcze NIE! I zapraszamy wszystkie dzieciaki na półkolonie dla młodych makerów.
Każdego dnia zgłębimy tajniki jednej z FabLab-owych pracowni, aktywnie spędzimy czas odkrywając zielone okolice FabLabu i kreatywnie popracujemy nad indywidualnymi projektami uczestników. Zawody na najdłuższy lot rakiety, gra terenowa, doświadczenia fizyczne, szycie własnej przytulanki, konstrukcje własnych lampek nocnych i wiele, wiele innych przygód czekają na wszystkich dzielnych śmiałków. Czeka nas mnóstwo kombinowania, majsterkowania, hałasu i radości, a wszystko to w 3 blokach tematycznych do wyboru:
- Na tropie SZTUKI!
- Kierunek: KOSMOS!
- Jestem WYNALAZCĄ!

Do zobaczenia!
Imię i nazwisko dziecka: *
Your answer
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: *
Your answer
Data urodzenia dziecka: *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon rodzica/prawnego opiekuna: *
Your answer
Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna: *
Your answer
Wybrany turnus/y: *
Required
Alergie, nietolerancje, inne uwagi: *
Istotne dane o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym (np. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD) i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi okulary).
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”,z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z dokonaniem rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu do FabLab Małopolska; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja „Inteligentna Małopolska” z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do dokonania rezerwacji Pracowni FabLabi wejściem do FabLab). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i tym samym brak wstępu do FabLab.; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy