แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

คำชี้แจง
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. ผลการประเมินของแต่ละท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ในภาพรวม จึงขอความกรุณาท่านตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อคำถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question