แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่เท่าใด *
1.3 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร *
ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสารเสพติด
2.1 นักเรียนได้รับความรู้เรื่องสารเสพติดมาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.2 นักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสารเสพยาเสพติดหรือไม่ *
2.3 ถ้าเคยเป็นสารเสพติดชนิดใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.4 ถ้าเคย มีสาเหตุมาจากอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.5 แหล่งที่มาของสารเสพติดมาจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.6 นักเรียนเคยมีเพื่อนที่เสพสารเสพติดหรือไม่ *
2.7 ถ้าเคยเป็นสารเสพติดชนิดใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.8 แหล่งที่มาของสารเสพติดมาจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
3.1 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจุบันวัยรุ่นมีแนวโน้มการใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น *
3.2 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข *
3.3 นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันสารเสพติด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1= น้อยที่สุด
4.1 สาเหตุของการติดสารเสพติด *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 การติดสารเสพติดของวัยรุ่นเกิดจากความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง
1.2 การติดสารเสพติดของวัยรุ่นเกิดจากการเครียดกับปัญหาต่างๆ
1.3 วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างนั้นมีโอกาศติดสารเสพติด
1.4 การที่พ่อแม่ทำงานหนักไม่มีเวลาให้ลูกอาจส่งผลให้ลูกติดสารเสพติด
1.5 วัยรุ่นที่ติดสารเสพติดเป็นผลมาจากการถูกชักจูงจากเพื่อน
1.6 วัยรุ่นที่ติดสารเสพติดมีผลมาจากการอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งสิ่งเสพติด
4.2 การป้องกันการติดสารเสพติด *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 การให้ความรู้เรื่องสารเสพติดสามารถป้องกันการติดสารเสพติดของวัยรุ่นได้
2.2 การให้ความรู้เรื่องกฎหมายสารเสพติดจะช่วยให้วัยรุ่นห่างไกลสารเสพติด
2.3 สถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดสารเสพติด
2.4 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะทำให้วัยรุ่นห่างไกลสารเสพติด
2.5 การช่วยกันสอดส่องดูแลของคนในสังคมจะช่วยป้องกันการติดสารเสพติด
ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ
5.1 นักเรียนมีแนวความคิดเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนไทย คือ
Your answer
5.2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service