Formulář projektové záměry z území MAS Humpolecka

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA, Z. S. HLEDÁ NA HUMPOLECKU ŽADATELE O DOTACE NA OBDOBÍ 2016-2020

Vážení spoluobčané,
v současné době se pomalu rozbíhá nové programové období 2014-2020, které z Evropských fondů přivede do České republiky stále nemalé finanční prostředky na rozvoj obcí a venkovských regionů. Pro území ORP Humpolec, kde Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka působí, se plánují zatím neoficiální alokace finančních prostředků v rámci 3 evropských operačních programů.
Jsou jimi IROP – Integrovaný regionální operační program, PRV – Program rozvoje venkova a OPZ – Operační program Zaměstnanost. Předpokládáme, že do regionu může naše MAS získat cca 64 mil. Kč.

Prosíme obce, podnikatele, místní spolky, nestátní neziskové organizace a občany o to, aby nám přiblížili své budoucí rozvojové záměry. Pro získání dotace od MAS Humpolecka na realizaci Vašeho záměru je uvedení záměru zásadní! Máte-li záměrů více, vyplňte tento formulář tolikrát, kolik záměrů máte. Děkujeme za Váš čas!

Uvědomujeme si, že Vaše projektové záměry jsou Vaším důležitým majetkem, a proto všechny zaslané informace podléhají pod ochranu osobních údajů a budou využity výhradně V OBECNÉ ROVINĚ pro přípravu strategie MAS Humpolecko!

Z programu IROP bude možné žádat do tematických celků:
1. DOPRAVA řešící přestupní terminály, odbavovací systémy včetně autobusových zastávek, nákup nízkoemisních vozidel, cyklodopravu jako alternativní dojížďku do práce;
2. SOCIÁLNÍ INKLUZE na zřizování a rekonstrukci zařízení komunitní péče, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče;
3. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, jehož cílem je vytvořit příležitost zaměstnání pro sociálně vyloučené (matky po mateřské dovolené, vězně po výkonu trestu, předdůchodové lidi, apod.);
4. REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, kde bude možné investovat do výstavby a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání (MŠ), rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných kompetencí – př. digitální technologie, cizí jazyky, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů;
5. A další témata – KULTURNÍ DĚDICTVÍ (na našem území pouze památky Želivský klášter a kostel Sv. Jiří v Řečici);

Z OP ZAMĚSTNANOST bude možné žádat na následující aktivity:
1. Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;
2. Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
3. Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
4. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
5. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
6. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA bude možné žádat na:
1. Modernizace zemědělských a potravinářských podniků – stavby pro rostlinou a živočišnou výrobu, provozovny potravinářských podniků;
2. Předávání znalostí a informační akce - získání zemědělské kvalifikace, hygiena provozů, bezpečnost potravin;
3. Lesnická infrastruktura - investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení;
4. Rozvoj zemědělských podniků a zemědělské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností - výstavba či nákup nemovitostí, pořízení strojů a technologií, stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení;
Podporovány budou rovněž investice do vybraných nezemědělských činností i pro nezemědělské mikropodniky a malé podniky a fyzické osoby (podnikající).
5. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - podpora předcházení poškozování lesů požáry, přírodními katastrofami, obnova + zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů + podpora investic do lesnických technologií a zpracování produktů;


Za MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Mgr. Pavel Hrala

  Logo MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Logo MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka