Publishing academic books. Best practices and recommendations for media and communication scholars (16th April 2021, 4-5 p.m. CET)
The Board of the Polish Communication Association (PCA) in cooperation with the PCA Forum of Young Media and Communication Scholars invites young and established media and communication researchers for the webinar with editors from the Lexington Books, an imprint of Rowman & Littlefield International: Nicolette Amstutz, Director of Editorial, and Jessica Tepper: Associate Acquisitions Editor for Film, Television, and Media Studies.

The meeting will take place on 16.04.21, between 16.00-17.00 using MS Teams.

Registration lasts until 11.04.21.

Link to the meeting will be sent on 12.04.21 to the email address indicated in the form.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Full Name *
Affiliation *
If you would like specific questions answered during the meeting, please write them down below.
I hereby agree to the processing of personal data. Załącznik do uchwały nr 3/2018 Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L19/1 z 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO. 2. Administrator: administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS), Koszarowa 3, 51-149 Wrocław – kontakt za pośrednictwem adresu: office@ptks.pl. W imieniu Administratora dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd PTKS jako podmiot przetwarzający. 3. Administrator, uwzględniając zakres przetwarzania danych osobowych i charakter PTKS oraz działając na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, nie wyznacza inspektora ochrony danych.4. Przetworzeniu przez PTKS podlegają dane osobowe członków Towarzystwa. W szczególności dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. RODO w celu:a. realizacji zadań statutowych, w szczególności określonych w § 9 Statutu PTKS,b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 5. Domniemywa się, że członkowie PTKS wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora określonego w ust. 2.6. Dane osób nie będących członkami PTKS podlegają przetworzeniu po udzieleniu przez te osoby zgody.7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:a. dane osobowe członków PTKS przechowywane są przez okres członkostwa danej osoby i po ustaniu członkostwa podlegają archiwizacji lub, na wyraźne życzenie danej osoby, usunięciu, b. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo:a. dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane, 1 b. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne ,c. żądania od Administratora usunięcia danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych staje się bezcelowe.d. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; e. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).9. Odbiorcy danych: Dane osobowe Administrator przetwarza dla realizacji zadań statutowych PTKS. W przypadku realizacji części zadań przez PTKS (konferencje, zorganizowane przez PTKS wyjazdy członków Towarzystwa, konkursy na najlepszą publikację, itp.) dane osobowe mogą być udostępnione celem przetworzenia w szczególności przewoźnikom, podmiotom organizującym zakwaterowanie. Dane te mogą być także udostępnione firmom archiwizującym dokumenty oraz partnerom świadczącym usługi techniczne (budowa i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy