Dílčí obsahový příspěvek k Akčnímu plánu ITS pro období 2014 – 2020 v1.1

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout dílčí obsahový příspěvek v rámci procesu zpracování „Akčního plánu ITS“ jako návazného dokumentu „Dopravní politiky ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050“. Úkol zpracovat Akční plán ITS vyplývá ze zápisu ze 4. zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy (KR ITS) pořádaného dne 2.4.2014, na kterém bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin a kde byli určeni koordinátoři těchto skupin. Určení koordinátoři na svém jednání dne 18.4.2014 stanovili strukturu a obsahový, tematický rámec Akčního plánu. Sjednotili také způsob práce pracovních skupin a zapojení členů pracovních skupin a odborné veřejnosti do přípravy Akčního plánu. Výchozím nástrojem komunikace koordinátorů se členy pracovních skupin je tento formulář „Dílčí obsahový příspěvek“ k Akčnímu plánu ITS. Přispěvatelům – autorům dílčích obsahových příspěvků jsou k dispozici mj. tyto informační zdroje:

Dopravní politika ČR:
https://drive.google.com/file/d/0Bw_yzxGSBYuCZDlZZEs0bmhjc3M/edit?usp=sharing

Informační zdroje a podklady MD včetně doporučení k obsahu Akčního plánu:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCMC1GV0Njb3RpQ2M&usp=sharing

Další informace a podklady z jednání KR ITS a pracovních skupin:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCdkdYeHVzakF0NWM&usp=sharing


PŘI TVORBĚ DÍLČÍHO OBSAHOVÉHO PŘÍSPĚVKU DOPORUČUJEME POSTUPOVAT TÍMTO ZPŮSOBEM:

a) Nejprve si celý formulář dílčího příspěvku prostudujte (vytiskněte prázdný), abyste pochopili jeho strukturu, rozsah a hloubku požadovaných informací. Pokud nebudete ve formuláři něčemu rozumět, kontaktujte: Roman Srp, SDT, r.srp@sdt.cz (obsah dílčího příspěvku), Jana Blumelova, CVUT FD, blumelova@k620.fd.cvut.cz (technická realizace dílčího příspěvku).

b) Pečlivě promyslete obsah a rozsah vašeho příspěvku. Cílem není shromáždit velké množství textu, nechceme, abyste kopírovali texty z dokumentů třetích stran, máme zájem o vaše krátká, srozumitelná, promyšlená sdělení a názory vycházející z vaší celoživotní profesní zkušenosti. Dále pak nemusíte nezbytně vyplňovat všechny předpřipravené položky. Tak například pokud chcete doporučit realizaci jen jednoho konkrétního projektu/opatření, není třeba složitě vymýšlet další. Na druhu stranu nestačí navrhnout konkrétní projekt k realizaci, aniž byste současně nedefinovali cíl opatření – tj. k čemu má sloužit a jaký problém se tímto opatřením řeší.

c) Připravte si vaše dílčí příspěvky (doporučujeme si tyto formulovat předem) a doplňte je do formuláře dílčího příspěvku. Před odesláním formuláře doporučujeme si celý vyplněný formulář vytisknout (standardně přes funkci tisk vašeho počítače). Bezprostředně po odeslání formuláře se Vám zobrazí potvrzení odeslání a máte možnost formulář ještě upravit.

  Obsah 1 Co je Akční plán ITS? 2 Údaje o přispěvateli 3 Současný stav ITS v ČR 4 Globální cíl (Vize) 5 Cíle (Proč ITS?) 6 Strategická opatření (Priority) 7 Implementační plán

  1 Co je Akční plán ITS?

  Akční plán rozvoje ITS je základním strategicko-taktickým dokumentem, který v oblasti ITS formuluje hlavní cíle na zvolené období, konkretizuje rozvojové potřeby ve formě opatření a projektů seřazených dle priorit a skládaných dle vzájemných závislostí, určí jejich nositele a stanoví způsob financování a implementace. Plán by měl být koncipován jako ucelený sociálně technicko ekonomický postup zahrnující směry, úkoly rozvoje úměrně předpokládaným dostupným finančním zdrojům a také úkoly nefinanční povahy, např. v oblastech politické podpory, legislativy, standardizace, certifikace a organizace. Akční plán má zahrnovat všechny druhy dopravy, jeho příprava však může probíhat tematicky postupně a rozděleně do časových fází. Proto se tento dokument soustředí na využití ITS v části sektoru dopravy uvedené níže a v časovém měřítku v období 2014 -2020. 1.1 Tématický rozsah tohoto dokumentu ITS pro silniční dopravu s návazností na další druhy dopravy: - Koncentrace na řešení problémů na silniční ve správě ŘSD - ITS v rámci velkých liniových staveb - Rozhraní ITS mimo město / ITS ve městě Nákladní doprava a logistika - Opatření ITS zaměřená zejména na těžká nákladní vozidla Multimodální cestování a Door-to-Door Mobilita - Definovat a koordinovat se Zelenou knihou VD Mezi témata tohoto dílčího příspěvku v současné době NEPATŘÍ tyto oblasti ITS: - ITS ve městech - ITS v regionech - Rozvoj mýtného systému po roce 2016 - ITS v dalších druzích dopravy. 1.2 Struktura a obsahový rámec Struktura a obsahový rámec Akčního plánu sleduje schéma zobrazené zde https://drive.google.com/file/d/0Bw_yzxGSBYuCNUlLVWhvekpHZEU/edit?usp=sharing Akční plán se skládá ze Strategického plánu a Implementačního plánu pro období do roku 2020. Důležitou pod-součástí Strategického a Implementačního plánu jsou Programový a Operačně taktický implementační plán. Tyto plány se soustředí na urgentní problémy a akce, které je třeba řešit přednostně. Navržená struktura akčního plánu zahrnuje tyto hlavní kapitoly: Současný stav a definice problémů, Globální cíl (Vize), Opatření (Priority), Finanční zdroje, Klíčové akce (Projekty a opatření) včetně těch urgentních. 1.3 Sektor ITS Koordinační rada ministra dopravy pro ITS založila pět pracovních skupin a určila jejich koordinátory. Názvy pracovních skupin tvoří současně pět sektorů ITS, na které se práce na přípravě akčního plánu v současné době člení: 1 Zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu, MD BESIP, dočasně Ing. Pichl 2 Řízení dopravního provozu a informovanost, Ing. Srp (SDT) 3 Analýza, stav a predikce dopravního provozu, prof. Vondrák (VŠB TU Ostrava) 4 Služby, JUDr. Vaníček (ÚAMK) 5 Podpůrné telematické systémy, ŘSD, bude určeno později

  This is a required question

  2 Údaje o přispěvateli

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3 Současný stav ITS v ČR

  Prosím, proveďte stručné hodnocení současného stavu ITS v ČR, uveďte hlavní problémy, pokud vaše znalosti, zkušenosti umožní, jmenujte hlavní zahraniční best practices a zkušenosti, které by dle vašeho názoru bylo třeba sledovat. Specificky uveďte jednu silnou stránku, hlavní slabou stránku, největší příležitost, nejvážnější hrozbu ITS v ČR z pohledu roku 2014. Doporučujeme Vám prostudovat si doporučení MD https://drive.google.com/file/d/0Bw_yzxGSBYuCNnNxb0U1VU9Kcnc/edit?usp=sharing a také https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_yzxGSBYuCMC1GV0Njb3RpQ2M&usp=sharing
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question

  4 Globální cíle (Vize)

  Prosím stručně původním autorským textem formulujte jeden globální cíl, kterého má být s využitím ITS v ČR dosaženo. Vámi navržený globální cíl se může (ale nemusí) týkat jen sektoru (pracovní skupiny), na který se v rámci tohoto zaměřujete - viz kap. 1.3. Doporučujme Vám ke globálnímu cíli se opětovně vrátit poté, co formulujete specifické cíle níže
  Maximální počet znaků je 800.
  This is a required question

  5 Specifické cíle (Proč ITS?)

  Prosím stručně originálním autorským textem formulujte jeden nebo několik cílů, kterých má být s využitím ITS v ČR v období 2014 – 2020 dosaženo v sektoru (pracovní skupině KR ITS), na který se v rámci tohoto příspěvku zaměřujete – viz kap.1.3. Cíle mají reagovat na problémy nebo hlavní aspekty SWOT, které jste uvedl(a) v kap. 3. Cíle se pokuste začlenit do níže předpřipravené struktury cílů.
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question

  6 Strategická opatření (Priority)

  Priorita resp. strategické opatření je aktivita, která reaguje a přispívá k řešení některého z výše uvedených cílů v kap. 5 nebo ke splnění globálního cíle v kap. 4. Strategická opatření mohou být průřezová (tj. reagují všechny sektory uvedené v kap. 1.3) nebo sektorová – tj. soustředí se na jeden ze sektorů uvedených výše v kap. 1.3. Na rozdíl od opatření a projektů uvedených v implementačním plánu, jsou strategická opatření definována obecněji a mohou definovat např. skupinu konkrétních opatření nebo projektů, které budou konkrétně navrženy v implementačním plánu. Pro účely tohoto dokumentu se opatření člení na tyto typy: A Strategické, koncepční, legislativní B Institucionální, vnější vztahy C Procesní a organizační D Finanční a investiční E Personální F Technicko provozní

  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question

  Maximální počet znaků je 1500.
  This is a required question
  This is a required question

  7 Implementační plán

  Implementační plán obsahuje seznam klíčových akcí - klíčových opatření a klíčových projektů, které mají být podniknuty jako naplnění Opatření - Priorit uvedených v kap. 6. Podmnožinou Implementačního plánu je Operačně taktický implementační plán, který obsahuje naléhavá klíčová opatření nebo projekty ITS, které mají být podniknuty přednostně. Klíčová opatření jsou konkrétní akce, které nepředstavují implementaci konkrétní technologie / služby ITS, a přesto musí být podniknuty. Se zavedením opatření nezbytně nutně nemusí vznikat přímé finanční výdaje. Pro účely tohoto dokumentu se klíčová opatření člení na typy opatření A-F uvedené v kap. 6. Klíčové projekty jsou akce, které musí být podniknuty pro realizaci cílů Strategického plánu ITS. S realizací těchto projektů jsou obvykle spojeny přímé náklady. Typickým klíčovým projektem je implementace technologie a/nebo služby ITS.

  7.1 Operačně taktický implementační plán pro rok 2014

  Prosím uveďte jedno klíčové opatření a jeden klíčový projekt, které pro svou naléhavost mají být podniknuty přednostně - v roce 2014.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 400.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  7.2 Klíčové akce pro období 2015- 2020

  Prosím uveďte další klíčové akce (klíčová opatření a klíčové projekty), které dle Vašeho názoru mají být podniknuty v období 2014-2020. Uveďte maximálně tři klíčová opatření a tři klíčové projekty.
  Maximální počet znaků je 400.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  Maximální počet znaků je 400.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  Maximální počet znaků je 400.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Max počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 750.
  This is a required question
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 100.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Uveďte, prosím, číslo.
  This is a required question
  Maximální počet znaků je 350.
  This is a required question

  Před odesláním si můžete vyplněný formulář vytisknout přes běžnou funkci tisku ve Vašem prohlížeči. Po odeslání se objeví informace, jak můžete vyplněná data i později editovat.