แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
4. อาชีพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
Clear selection
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
Clear selection
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
Clear selection
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
Clear selection
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
Clear selection
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
Clear selection
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
Clear selection
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
Clear selection
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
Clear selection
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
Clear selection
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy