แบบประเมินครูผู้สอน
โปรดกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ คุณครูนงคราญ เจริญพงษ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับขั้น ม.2 และ ม.6 ภาคเีรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
ระดับชั้นของผู้เรียน
1.ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง มีความพร้อม)
2. การจัดสภาพห้องเรียน
พิจารณาจากความพร้อมและบรรยากาศที่เื้อื้อต่อการเรียนรู้
3.แนะนำแนวการสอน แจ้งจุดประสงค์ (ตัวชี้วัด) และการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน
4. ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน
5.ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน
6. บุคลิกภาพโดยรวมของครูผู้สอน
7. ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
8.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
9.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
10. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
พิจารณาจากการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง
11. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน
12. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พิจารณาจากการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงสอน
13. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน
14. ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนตลอดภาคเรียนนี้
15. นักเรียนมีโอกาสได้ใช้สือ่เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้
16. นักเรียนรักครูมากแค่ไหนคะ (อิอิอิ..)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
(พิมพ์ข้อความที่ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.