RELIESE SUMMER DANCE CAMP 2020
Już po raz trzeci zapraszamy do OSSY na największe zgrupowanie jakim jest SUMMER DANCE CAMP OSSA `2020. 100% ocen bardzo dobrych lub celujących, które otrzymaliśmy w ankietach to najlepsza wizytówka pracy i podejścia do przygotowania kolejnego zgrupowania w tym roku.

CENY

RELIESE
Ceny dla tancerzy Akademii RELIESE, po uwzględnieniu dofinansowania UKS DUET:
2590 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.03.20
2690 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.04.20
2790 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł po 20.04.20

INNE KLUBY
Dla niezrzeszonych w RELIESE,
którzy byli z nami w 2019 roku
2690 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.03.20
2790 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.04.20
2890 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł po 20.04.20

NOWI GOŚCIE Z POLSKI
2790 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.03.20
2890 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł do 20.04.20
2990 zł - przy wpłacie zadatku 700 zł Po 20.04.20

Obóz odbędzie się w dniach 10-22.08.2020. Zaczynamy w poniedziałek, kończymy w sobotę 13 dni później. Nie może Cię zabraknąć!
Email address *
Imię i nazwisko Uczestnika *
Your answer
Data urodzenia Uczestnika *
MM
/
DD
/
YYYY
Wiek Uczestnika *
Your answer
PESEL Uczestnika *
Your answer
Adres zamieszkania Uczestnika *
Your answer
Numer telefonu Rodzica *
Your answer
Preferowany styl *
Poziom zaawansowania *
Rozmiar koszulki oraz wzrost Uczestnika *
Your answer
Informacje na temat diety specjalnej (jeśli Uczestnik nie jest wegetarianinem, etc; nie posiada specjalistycznych diet z powodów zdrowotnych - prosimy wpisać "brak") *
Your answer
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DUET, z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Moniuszki 5 oraz biurem w Józefowie (05-420), przy ul. Godebskiego 61 (dalej „Akademia Tańca RELIESE” lub „Administrator”). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez biuro@reliese.pl.
§2. CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) zawarcia/wykonywania umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c) Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy odpowiednich ustaw, które to obowiązki dotyczą:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
d) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) cele archiwalne (dowodowe) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług;
f) kontakt w sprawach organizacyjnych;
g) realizacja celów statutowych Administratora, w tym zgłoszeń na zawody sportowe oraz raportowania do organizacji sportowych, w których Administrator jest zrzeszony.
e) Przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. informacji o stanie zdrowia Tancerzy oparte jest o zgodę na przetwarzanie danych – mającej oparcie w art. 9 ust. 2 a) RODO w związku z:
a) art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku w sporcie (Dz.U.2018.1263), zgodnie z którym zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
b) art. 92 k ust. 2 lit. f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz.U.2018.1457), na podstawie którego przetwarzane są istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług Administratora, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub do czasu odwołania przez Uczestnika, Rodzica (Opiekuna) Uczestnika zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
§3. ODBIORCY DANYCH
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy współpracujący, łącząc produkty lub usługi z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorcy i podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, firmy kurierskie itp.
§4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA OBSZAR EOG
ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
8. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
a) W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
b) Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH *
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W CELACH INFORMACYJNYCH I REPORTAŻOWYCH
Rodzic (Opiekun) Uczestnika/Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika (zarejestrowany podczas zajęć tanecznych i imprez) w mediach: internecie, prasie i telewizji w celach informacyjnych i reportażowych Akademii Tańca Reliese na czas nieokreślony.
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W CELACH INFORMACYJNYCH I REPORTAŻOWYCH *
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W CELACH REKLAMOWYCH
1. Rodzic (Opiekun) Uczestnika / Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie i nieograniczone terytorialnie wielokrotne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika zarejestrowany podczas zajęć i imprez tanecznych do celów reklamowych Akademii Tańca Reliese przez okres 3 lat.
2. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć foto/wideo, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach reklamowych Akademii Tańca Reliese w tym: folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterach, billboardach i innych materiałach reklamowych, w tym eksponowanych w otwartej przestrzeni, a także w reklamach w internecie, prasie i telewizji.
3. Materiały reklamowe z wizerunkiem Uczestnika wykonywane będą na koszt Akademii Tańca Reliese. W przypadku wycofania zgody, Rodzic zobowiązany jest do poniesienia udokumentowanych kosztów wytworzenia materiałów oraz nosników, na których wykorzystano wizerunek Uczestnika.
4. W przypadku braku wyrażenia zgody, Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w profesjonalnej sesji foto/wideo zrealizowanej do celów reklamowych i nie będzie mu przysługiwać z tego tytułu zwrot kosztów, ani inne roszczenia.
5. Akademia Tańca Reliese nie ponosi odpowiedzialności za materiały utrwalone przez innych niż przedstawiciele Akademii Tańca RELIESE uczestników i ich publikację przez te osoby w mediach.
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W CELACH REKLAMOWYCH *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy