แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ
สู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งกำหนดให้ผู้พัฒนาผลงานเข้าร่วมได้ 6 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
รวมเป็น 7 ท่าน/ทีม เท่านั้น ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานหรือผู้แทนของทีม
กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมด้วยครับ
1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" *
ระบุรหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถเข้าดูรหัสได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2018_ListNameFunding
Your answer
1.2 ชื่อผลงาน *
ระบุชื่อผลตาม Proposal ที่ได้ส่งไว้ในค่าย Workshop1
Your answer
1.3 ชื่อสถานบันการศึกษาที่สังกัด *
Your answer
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ กรณ๊ที่จะเพิ่มสมาชิกในทีม สามารถเพิ่มเติมในแบบตอบรับของการเข้าร่วมค่าย Workshop2 นี้เท่านั้นครับ โดยสมาชิกผู้พัฒนาผลงานในทีมรวมหัวหน้าทีมผู้พัฒนาแล้วต้องไม่เกิน 6 คนต่อทีม
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ค) ชื่อเล่น *
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail *
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
2.4 ผู้พัฒนาร่วม 3
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
2.5 ผู้พัฒนาร่วม 4
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
2.6 ผู้พัฒนาร่วม 5
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
ช) ขนาดของเสื้อยืดที่ใส่ประจำ เพื่อรับเสื้อยืดประจำโครงการ
3. อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงท่านเดียวก่อน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
ก) คำนำหน้า *
ข) ตำแหน่งทางวิชาการ
Your answer
ค) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ง) ชื่อเล่น *
Your answer
จ) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
ฉ) eMail *
Your answer
ช) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา *
4. หนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษา
4.1 ต้องการหนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษาหรือไม่ *
4.2 ตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้ทำหนังสือเรียนแจ้งเพื่อขออนุมัติการเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ
Your answer
5. การเดินทางเข้าร่วม
5.1 ช่วงเวลาในการเดินทางเข้าร่วม *
6. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมตัว
การเตรียมตัวในการเข้าร่วม
1. กรณีที่ต้องการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้งาน รบกวนนำสายไฟต่อพ่วงของตนเองมาด้วยครับ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 3-4 วัน รบกวนเป็นชุดสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน นักศึกษาครับ
4. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms