แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คำชี้แจง
๑. การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของฝ่ายแผนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
๒. แบบสำรวจเเบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของฝ่ายแผนงาน
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms