แบบสำรวจคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
              แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้บัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์โดยการจัดหมวดหมู่คำถามเป็น 3 ตอน ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 คำถามเพื่อสำรวจคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน
               2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
               2.2 ด้านความรู้
               2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
               2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
               2.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติบัณฑิต
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริ

1. ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงาน *
2. ประเภทของหน่วยงาน *
ตอนที่ 2 คำถามเพื่อสำรวจคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน
               2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
               2.2 ด้านความรู้
               2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
               2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
               2.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้และทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2=  พึงพอใจน้อย 1 =พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 เข้าใจและทราบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
1.3 ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังควา่มคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
1.5 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
2.ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยร *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและแปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ *
5
4
3
2
1
ระดับคะแนนและความคิดเห็น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิต
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิต *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy