Шығыс сауалнамасы (басталуы) / Выходная анкета (начало)

  This is a required question

  Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!

  Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының білім беру сапасын арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз: Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности работы курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №1 сұрақ / вопрос. Оқытушылардың жұмысын бағалау / Оценки работы преподавателей

  This is a required question
  This is a required question

  1.1. Материалыдың мазмұны / Содержание материала

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2. Оқыту сапасы / Качество преподавания

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.3. Жұмысты ұйымдастыру / Организация работы

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Келесі оқытушының жұмысын бағалау үшін "Готово" батырмасын таңдап "Отправить ещё один ответ" сөзін басыңыз / Чтобы оценить работу следующего преподавателя нажмите на кнопку "Готово" и выберите слово "Отправить ещё один ответ"