แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 เพศ
2 ช่วงอายุ
3 ประเภทหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน
ท่านโปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
ดีมากที่สุด ดี มาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service