แบบประเมินการสอน วิชา e-portfolio
กรอกข้อมูลนักเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน *
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชั้น ม.6 *
คำชี้แจง ให้นักเรียนประเมินครูผู้สอน
หัวข้อการประเมิน *
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ครูมีการเตรียมการสอน สื่อ อุปกรณ์
การจัดสภาพห้องเรียน
เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ
ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากย์วิจารณ์
ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน
ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี(เช่น งานกลุ่ม,โครงงาน,จับคู่)
ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าความรู้จากห้องสมุดแหล่งอื่นๆฃ
ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานให้ห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อยๆ
ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
ครูตั้งใจสอน ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำชิ้นงานหรือกิจกรรม
นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
นักเรียนชอบเรียนกับครูที่สอนวิชานี้
นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการกับวิชาอื่นได้
นักเรียนเรียนวิชานี้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์. Report Abuse - Terms of Service