แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำปี 2562
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม *
ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
การบำรุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ความเสถียรของระบบปฏิบัติการ (Windows)
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ Software ที่ใช้ในปัจจุบัน
ด้านระบบงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ได้ใช้บริการ
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย (Internet & Security)
ระบบ Email
ระบบลงเวลางานและการลา
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองห้องรถยนต์
ระบบเบิกวัสดุ คุรุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Helpdesk)
ระบบสร้าง QR Code เพื่อจัดการเอกสาร
ระบบจัดเก็บเอกสารกลาง (e-Folder)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน/แก้ปัญหา
การตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และกิริยา วาจาสุภาพ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
การเอาใจใส่ และมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy