แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2559
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
เกณฑ์การพิจารณา
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. ข้อมูลด้านบริบท
คำนำ
1.มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย *
Required
2. มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น *
Required
3. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง *
Required
วิสัยทัศน์
4. แสดงลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตอย่างชัดเจน *
Required
5. มีเป้าหมายที่ชัดเจนรองรับ *
Required
6. มีความสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและสภาวะปัจจุบัน *
Required
7. มีเอกลักษณ์/สามารถสร้างศรัทธา/จุดประกายความคิดของบุคลากร *
Required
8. สามารถนำไปปฏิบัติได้ *
Required
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
9. แสดงถึงความสามารถที่จำเป็นตามสภาวะปัจจุบัน *
Required
10. สามารถนำไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้ *
Required
11. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน *
Required
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
12. มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/สังคม *
Required
13. มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ *
Required
14. สามารถนำไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้ *
Required
โครงสร้างของหลักสูตร
15. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน *
Required
16. จัดสัดส่วนสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 *
Required
17. จัดเวลาเรียนสอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
Required
18. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน *
Required
19. มีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคมปัจจุบัน *
Required
20. สามารถทำให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้ *
Required
2. ข้อมูลด้านปัจจัยเบื้องต้น
ครูผู้สอน
1. มีความสามารถในการสอน *
Required
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน *
Required
3. มีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล *
Required
4. มีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ *
Required
5. มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา *
Required
6. มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 *
Required
7. มีความสามารถในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
Required
8. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
Required
9. มีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน และการทำโครงงาน *
Required
10. มีความรู้ ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน *
Required
11. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำและใช้สื่อการเรียนรู้ *
Required
12. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน *
Required
ด้านสื่อการเรียนรู้
13. สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่งของ และอื่น ๆ)ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
14. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
15. สถานศึกษามีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
16. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน *
Required
17. หนังสือ/ตำรา/เอกสาร ที่ใช้ประกอบการสอนเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน *
Required
18. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ *
Required
19. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ *
Required
20. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย *
Required
21. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน *
Required
22. สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน *
Required
23. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
24. สถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างเหมาะสม *
Required
ด้านงบประมาณ
25. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ *
Required
26. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ *
Required
27. สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างเพียงพอ *
Required
28. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเพียงพอ *
Required
29.สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเพียงพอ *
Required
3. ข้อมูลด้านกระบวนการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
Required
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล *
Required
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน *
Required
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย *
Required
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ *
Required
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง *
Required
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม *
Required
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ *
Required
9. สอนซ่อมเสริมและส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ *
Required
10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
11. มีการทำวิจัยในชั้นเรียน *
Required
12. นำผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
13. มีการบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า *
Required
14.มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน *
Required
15. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล *
Required
16. วัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ *
Required
17. ใช้วิธีการ และเครื่องมือหลายๆ แบบในการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินอย่างเพียงพอ *
Required
18. วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน *
Required
19. นำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ *
Required
ด้านการบริหารหลักสูตร
20. สถานศึกษามีการวางแผนการนำหลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม *
Required
21. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
22. สถานศึกษามีการจัดทำตารางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ *
Required
23. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ *
Required
24. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการที่เตรียมไว้ *
Required
25. สถานศึกษามีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
26. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
27. สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง *
Required
28. สถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
29. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย *
Required
30. ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ *
Required
30. ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ *
Required
31. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ *
Required
32. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
33. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
Required
34. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพื่อหางบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียน *
Required
35. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล *
Required
36. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น *
Required
4. ข้อมูลด้านผลผลิต
4.1 ท่านเห็นว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นี้ มี
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในด้านต่อไปนี้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผลผลิตในรุ่นต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น
1. เป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ *
Required
2. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ ยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต *
Required
3. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ *
Required
4. มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน/เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ *
Required
5. ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวัง *
Required
6. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียรพยายาม *
Required