แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
คำชี้แจง
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร อ้างอิงมาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากร นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์กร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการดูแลทั้งด้านชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล ผู้รับบริการ/ผู้ป่วย ได้รับการบริการที่ปลอดภัย
ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ คือ บุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียว โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สำรวจร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
หัวข้อที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่ปฏิบัติงาน/ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
หัวข้อที่ 2. แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรสำหรับโรงพยาบาล ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แสดงความรู้สึก/ ความคิดเห็นต่อการทำงาน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อหน่วยงาน/ พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของท่าน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงาน/ พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของท่าน
หัวข้อที่ 3. แบบสำรวจความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แสดงความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อการทำงาน
ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็น (สิ่งที่ดีที่สุดใน รพ./ สิ่งที่ควรปรับปรุงที่สุดใน รพ.)
หัวข้อที่ 4. แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
Section A: พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานของท่าน
Section B: หัวหน้างานขอนท่าน
Section C: Communication
Section D: ความถี่ของการรายงานเหตุการณ์
Section E: ระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย
Section F: โรงพยาบาลของท่าน
Section G: จำนวนการรายงานเหตุการณ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
Section H: ความคิดเห็นของท่าน
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลนี้จะนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms