Analiza potrzeb klienta na potrzeby ubezpieczenia na życie

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia pośrednik zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń zobowiązany jest do rozpoznania wymagań i potrzeb klienta oraz rzetelnego podania w zrozumiałej formie obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji, aby przedstawiona oferta ubezpieczenia dla klienta była najkorzystniejsza oraz zgodna z wymaganiami i potrzebami w zakresie jego ochrony ubezpieczeniowej.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Czy wyrażasz zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta?
Przeprowadzenie analizy jest dobrowolne, zachęcamy do wypełnienia ankiety w celu sprecyzowania Twoich indywidualnych potrzeb dotyczących ubezpieczenia komunikacyjnego. Odmowa przeprowadzenia analizy utrudni nam przedstawienie propozycji dopasowanych do twoich indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym.
*
Miejscowość *
Data przeprowadzenia analizy potrzeb klienta *
MM
/
DD
/
YYYY
Analiza potrzeb klienta przygotowana w oparciu o: *
Imię *
Nazwisko *
Nr. telefonu *
Wiek klienta *
Preferowana suma ubezpieczenia klienta na wypadek zgonu (w zł): *
Preferowana wysokość miesięcznej składki (w zł): *
Rodzaj ubezpieczenia: *
Required
Ubezpieczający/ubezpieczony: *
Warunki ochrony: *
Required
Cel ubezpieczenia: *
Required

Oświadczam, że w procesie doboru produktu ubezpieczeniowego przedstawiłam/em wszystkie niezbędne informacje potrzebne do określenia moich wymagań i potrzeb.  

*

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA SPÓŁKI W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „Rozporządzenie”) informujemy, że Polskie Biuro Brokerskie  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (dalej jako „Spółka”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako kontrahenta Spółki na n/w zasadach:

Dane kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Biuro Brokerskie  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, dane kontaktowe: nr tel.: (71 ) 782 60 50, adres e-mail: pbb@pbb.pl

Administrator danych

2. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Spółki – Mariusz Orłowski, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: (71) 782 60 50  lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: pbb@pbb.pl

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań zmierzających do zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), b) wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem przez nią działalności oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), d) ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

Udostępnianie danych

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach podanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez odrębne przepisy prawa, podmioty przetwarzające udostępnione dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółką (operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi księgowe, techniczno-informatyczne, itp.) oraz niektóre osoby wykonujące zawody regulowane.

Okres przechowywania danych

5. Udostępnione dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, tj.: a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy lub w celu jej wykonania – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązujące przepisy prawa – przez czas określony tymi przepisami, b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce ze względu na realizację umowy – przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę, określony właściwymi przepisami (w tym podatkowymi i rachunkowymi); c) w zakresie ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń, w tym wynikających z rękojmi oraz gwarancji – przez okres niezbędny dla takiego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Prawa osoby , której dane dotyczą

6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach określonych przepisami Rozporządzenia oraz obowiązującego prawa polskiego: prawo do żądania dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

Informacje o wymogu podania danych

7. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są przez Spółkę na potrzeby zawieranej umowy. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy oraz realizacji obowiązków prawnych, którym podlega Spółka.

Skarga do organu nadzorującego UODO

8. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych poza UE lub EOG

9. Spółka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

10. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne ze względu na cele, dla których są przetwarzane. Przetwarzanie odbywa się w takim zakresie, że nie powoduje wysokiego ryzyka naruszenia Pana/Pani praw lub wolności osobistych. 

*

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-162 , przy ul. Długosza 2-6 , KRS 0000189656 , Zezwolenie PUNU nr 236/97 z dnia 06.11.1997 r. w celu wykonania usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Będąc poinformowanym o prawie cofnięcia niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. do celów marketingu bezpośredniego czyli do składania przez Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. ofert zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie wszelkich ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy