Warsztaty Myślenie Wizualne
14.06.2019
Godz. 17:00 - 20:00
Wydarzenie płatne: 130 zł/os
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
Rozumiem, że potwierdzeniem udziału w warsztatach jest wniesienie opłaty warsztatowej w kwocie 130 zł na podany w wiadomości zwrotnej numer konta *
Klauzura informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Cześć z siedzibą Trzebini przy ul. Kopernika 20/56, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.0000735593 2. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych należy się zwracać do Administratora danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ambasadakreatywnosci.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów oraz w celach informacyjno-promocyjnych i marketingowych. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w projekcie “Odkrywcza Jesień” w Ambasadzie Kreatywności 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów projektu oraz archiwizowania dokumentacji. 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku *
Jako uczestnik szkoleń i warsztatów w Ambasadzie Kreatywności wyrażam bezterminową, nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na rejestrowanie przez Stowarzyszenie Cześć mojego wizerunku podczas szkoleń. 3. Zgoda udzielana jest w zakresie bezterminowego, nieodpłatnego oraz nieograniczonego terytorialnie prawa do wielokrotnego rozpowszechniania zdjęć lub filmów z moim wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń i warsztatów w celach informacyjnych, sprawozdawczych i marketingowych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 4. W celu umożliwienia rozpowszechniania mojego wizerunku w celach, w sposób i na zasadach tu określonych wyrażam zgodę na zapisywanie, kadrowanie, przetwarzanie, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, jaki powielanie wykonanych zdjęć lub filmów, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności rozpowszechniania w Internecie. 5. Zgoda obejmuje także dokonywanie przez upoważnione podmioty, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęć zawierających mój wizerunek, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje). 6. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach, o których mowa powyżej nie wymagają odrębnego zatwierdzania przeze mnie. 7. Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym roszczenia o wynagrodzenie, zarówno istniejących, jak i przyszłych, względem Stowarzyszenia Cześć, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu "Odkrywcza Jesień" w Ambasadzie Kreatywności jak również późniejszej sprawozdawczości. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Cześć z siedzibą przy ul. Kopernika 20/56 w Trzebini, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735593. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service