Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна 2017/2018 г.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на училищата в срок до 13.00 часа на 21. 07. 2018г.
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети и предназначение *
Your answer
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване на кабинетите, наличие на рампа, платформа, асансьор,пригодени санитарни помещения и др.
Your answer
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически средства и др.
Your answer
7. Брой специалисти, назначени в училището за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. *
Your answer
8.От общия брой специалисти, назначени в училището: брой ресурсни учители. *
Your answer
9. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой психолози, *
Your answer
10. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой логопеди, *
Your answer
11. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой слухово - речеви рехабилитатори, *
Your answer
12. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой педагози на зрително затруднени деца, *
Your answer
13. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой болнични учители *
Your answer
14. Брой помощници на учителя, назначени в училището *
Your answer
15. Осигурени видове дейности за обща подкрепа за личностно развитите в училището *
да
не
допълнително обучение по учебни предмети
допълнително консултиране по учебни предмети
кариерно ориентиране на учениците
занимания по интереси
библиотечно-информационно обслужване
грижа за здравето
осигуряване на общежитие
поощряване с морални и материални награди
дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
дейности за превенция на обучителните затруднения
логопедична работа
16. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение *
Your answer
17. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на обучителните затруднения
Your answer
18. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - допълнително обучение по учебни предмети
Your answer
19. Дейност на екипите за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите - брой проведени заседания
Your answer
20. Брой случай, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите *
Your answer
21. Предоставя ли се допълнителна подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в училището *
22. Брой деца и ученици със СОП в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
23. Брой деца и ученици в риск в училищата с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
24. Брой деца и ученици с изявени дарби в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. (Уважаеми колеги в случай, че в училището се обучават ученици с изявени дарби, моля изпратете информацията за форумите на които са участвали учениците и резултата от участието им на имейл s.kalmukova@ruo-varna.bg) *
Your answer
25. Брой деца и ученици с хронични заболявания в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
26. Брой случай, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
27.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
Your answer
28. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
Your answer
29. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service