Dotazník: Informačno - poradenské centrum pre EŠIF PSK

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov .

Gestorom a koordinátorom integrovanej siete informačno-poradenských centier je centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Čiastkové ciele integrovanej siete IPC sú:
- zabezpečenie lepšej dostupnosti informácií pre širokú verejnosť koordináciou poskytovania informácií zo strany koordinátora integrovanej siete IPC a umiestnením informačno-poradenských centier v regiónoch Slovenska;
- vytvorenie jednotného informačného centra (integrovaná sieť informačno-poradenských centier), ktoré bude poskytovať komplexné informácie o možnostiach využívania pomoci nástrojov EÚ a SR;
- vytvorenie samostatnej sekcie na webovom sídle centrálneho koordinačného orgánu s komplexnými informáciami (informácie budú zdieľať jednotlivé informačno-poradenské centrá).

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu sú konkrétne financované: mzda max. troch zamestnancov každého IPC, vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady a potrebné zariadenie a vybavenie kancelárií IPC v samosprávnych krajoch. Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri žiadateľa o NFP. Oprávneným žiadateľom je centrálny koordinačný orgán.

IPC poskytujú potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu; spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Na webovom sídle www.itms2014.sk môžete získať informácie o všetkých operačných programoch, plánovaných výzvach, vyhlásených výzvach a schválených projektoch a množstvo ďalších užitočných informácií, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa pri hľadaní možností podpory ich projektu.

Email address *
Subjekt so sídlom v: *
Začlenenie organizácie *
Názov organizácie *
Your answer
Sídlo organizácie *
Your answer
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba *
Your answer
Telefón
Your answer
Váš názor / návrh
Your answer
Záujem o informácie v rámci operačných programov *
Skratky operačných programov: OP EVS - operačný program Efektívna verejná správa, OP II - Operačný program Integrovaná infraštruktúra, OP IROP - Integrovaný regionálny operačný program, OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia, OP ĽZ - Operačný program Ľudské zdroje, OP RH - Operačný program Rybné hospodárstvo, OP TP - Operačný program Technická pomoc, OP VaI - Operačný program Výskum a inovácie, INTERREG - Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom zaradenia do databázy IPC pre EŠIF na Ú PSK. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Prešovský samosprávny kraj Vaše osobné údaje uchová po dobu implementácie a archivácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service