แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ข้อมูลผู้ประเมิน

  This is a required question

  ข้อมูลครู (ผู้ถูกประเมิน)

  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question