แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านลาด
โปรดกาเครื่องหมายลงช่องว่างลงในแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ประเภทของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
Clear selection
ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่ขอดูและ/หรือขอรับบริการ (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)
ส่วนที่3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อในการประเมินความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่(ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส การให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล)
ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความสวยงามของสถานที่ให้บริการ
ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านลาด
Clear selection
ส่วนที่4 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านลาด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy