E-Mail
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
สถานภาพ
สถานที่ใช้บริการเป็นประจำ
ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
ตอนที่ 2 ด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Mail)
2.1 การจัดการป้องกันสแปมเมล์ (SPAM) หรือจดหมายขยะ (JUNK)
2.2 ความมีสเถียรภาพของบริการฯ สามารถรับ/ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
2.3 เมื่อมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
2.5 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ (Service Mind)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ
ความคาดหวังในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
Your answer
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service